Skip to main content

Apunta't al Casal d'estiu 2021

Incripcions obertes. Les places són limitades!
Sin categoría

El joc lliure i el temps no estructurat

By gener 23, 2017No Comments

EL JOC LLIURE I EL TEMPS NO ESTRUCTURAT POTENCIEN L’AUTOESTIMA, LES CAPACITATS EXECUTIVES I LA INTEL·LIGÈNCIA SOCIAL INFANTIL.

El joc lliure és aquell que es dóna quan l’infant juga espontàniament, per iniciativa personal i amb absoluta llibertat.

A través del joc els nens exploren, aprenen a relacionar-se, coneixen els seus límits, es coneixen a ells mateixos i als altres, coneixen les normes… El joc lliure és essencial per al bon desenvolupament dels infants. És una eina per entendre el món.

És un espai de descoberta que es basa en la curiositat infantil, el nen vol conèixer el món que l’envolta, té la necessitat de jugar perquè és la seva manera d’interaccionar amb els objectes i les persones, la seva manera de conèixer el medi, d’adaptar-s’hi, el joc li ofereix la possibilitat de superar-se, de vèncer els conflictes amb els quals un es va trobant.

Aquí, a Kangurs, tenim diversitat de materials, estructurats i no estructurats, a la seva alçada per tal que els puguin agafar quan tinguin ganes de jugar-hi.

Avui dia, els nens cada vegada estan més sobreprotegits, els exigim en excés per tal que facin coses de profit, tenen el dia massa estructurat i ple d’activitats, volem que aprenguin moltes coses i quan abans millor. Això fa que el joc no estructurat sigui cada vegada menys freqüent.

Creiem en el joc lliure i espontani, sense estructurar, organitzar ni controlar les activitats dutes a terme amb normes montessori_kangurs_matarorígides i preestablertes. Emontessori_waldorf_matarols petits han de tenir l’oportunitat de crear les seves pròpies estructures, normes i paràmetres.

En quant al material que fem servir, podríem agrupar-lo en dos grups: material estructurat i material no estructurat.

Per aclarir una mica més el tema us vull explicar, que el material no estructurat és aquell que no té cap finalitat en concret, poden ser cons, caixes, palets, pedres, blocs de fusta, pinces… D’altra banda, podríem dir que el material estructurat és aquell que té una finalitat en concret, com un puzle per exemple, o un joc de taula amb normes i instruccions clarament definides…

L’infant jugarà amb el material estructurat emulant o copiant la realitat dels adults, per exemple, pitjarà botons per que li ho haurem ensenyat primer nosaltres, i utilitzarà la joguina pel que realment s’espera.

Per tant, on neix realment el joc simbòlic és on l’infant recrea quelcom diferent sobre una peça o una joguina, quan juga a cotxes a partir d’un bloc de fusta o imita els cavalls amb un con. Aquest és doncs el material no estructurat.

«La feina dels nens és jugar.» Maria Montessori.

En els següents enllaços podeu llegir més del tema:

http://www.tierraenlasmanos.com/jugar-con-materiales-no-estructurados/

http://www.demicasaalmundo.com/blog/?s=juego+libre

http://www.catorze.cat/noticia/2898/maria/montessori/fem/nens/lliures

EL JUEGO LIBRE Y EL TIEMPO NO ESTRUCTURADO POTENCIAN LA AUTOESTIMA, LAS CAPACIDADES EJECUTIVAS Y LA INTELIGENCIA SOCIAL INFANTIL.

waldorf_kangurs

El juego libre es aquel que se da cuando el niño juega espontáneamente, por iniciativa personal y con absoluta libertad.

A través del juego los niños exploran, aprenden a relacionarse, conocen sus límites, se conocen a sí mismos ya los demás, conocen las normas … El juego libre es esencial para el buen desarrollo de los niños. Es una herramienta para entender el mundo.

Es un espacio de descubrimiento que se basa en la curiosidad infantil, el niño quiere conocer el mundo que le rodea, tiene la necesidad de jugar porque es su manera de interaccionar con los objetos y las personas, su manera de conocer el medio, de adaptarse, el juego le ofrece la posibilidad de superarse, de vencer los conflictos con los que uno se va encontrando.

Aquí, en Kangurs, tenemos diversidad de materiales, estructurados y no estructurados, a su altura para que los puedan coger cuando tengan ganas de jugar.

Hoy en día, los niños cada vez están más sobre protegidos, les exigimos en exceso para que hagan cosas de provecho, tienen el día demasiado estructurado y lleno de actividades, queremos que aprendan muchas cosas y cuanto antes mejor. Esto hace que el juego no estructurado sea cada vez menos frecuente.

Creemos en el juego libre y espontáneo, sin estructurar, organizar ni controlar las actividades llevadas a cabo con normas rígidas y preestablecidas. Los pequeños deben tener la oportunidad de crear sus propias estructuras, normas y parámetros.

En cuanto al material usado, podríamos agruparlos en dos grupos: material estructurado y material no estructurado.

Para aclarar un poco más el tema os quiero explicar, que el material no estructurado es aquel que no tiene ninguna finalidad en concreto, pueden ser conos, cajas, palos, piedras, bloques de madera, pinzas … Por otra parte, podríamos decir que el material estructurado es aquel que tiene una finalidad en concreto, como un puzzle por ejemplo, o un juego de mesa con normas e instrucciones claramente definidas …

El niño jugará con el material estructurado emulando o copiando la realidad de los adultos, por ejemplo, pulsará botones porque se lo habremos enseñado primero nosotros, y utilizará el juguete como realmente se espera.

Por lo tanto, cuando nace realmente el juego simbólico es donde el niño recrea algo diferente sobre una pieza o un juguete, cuando juega a coches a partir de un bloque de madera o imita los caballos con un cono. Este es el material no estructurado.

 

 

«El trabajo de los niños es jugar.» Maria Montessori.